تاریخچه ماشین های فرز

تاریخچه ماشین های فرز

در این مقاله تاریخچه مختصری از ساخت و پیشرفت دستگاه فرز توضیح داده شده است